Ayyappa Dhyanam Japam

Asya sree Maha Sasthu Maha Mantrasya
ArthaNareeswara Rushihi
Devi Gayatri Chandhaha
Sree Maha Sastha Devataa
Hraam Beejam
Hreem Sakthihi
Hruum Keelakam
Sree Maha Sastha Devataa Prasada Sidhyarthe Jape Viniyogaha

Hraam Angushtaabhyaam Namaha
Hreem Tarjaneebhaam Namaha
Hruum Madhyamaabhyaam Namaha
Hraim Anamikaabhyaam Namaha
Hroum Kanishtikaabhaam Namaha
Hraha Karatalakala Prushtaabhyaam Namaha

Hraam Hrudayaya Namaha
Hreem Sirase Swaha
Hruum Sikhai Vashat
Hraim Kavachaayagum
Hroum Netratraiyayai Voushat
Hraha Astraya Phat
BhurBhuvaSuvaromiti digbandhaha

Dhyaanam (repeat below Ayyappa Moola Mantra)

Om Hreem Hariharaputraaya Putralabhaaya Satrunaasaya
Madagajavaahanaaya Maha Sastre Namaha

Hraam Angushtaabhyaam Namaha
Hreem Tarjaneebhaam Namaha
Hruum Madhyamaabhyaam Namaha
Hraim Anamikaabhyaam Namaha
Hroum Kanishtikaabhaam Namaha
Hraha Karatalakala Prushtaabhyaam Namaha

Hraam Hrudayaya Namaha
Hreem Sirase Swaha
Hruum Sikhai Vashat
Hraim Kavachaayagum
Hroum Netratraiyayai Voushat
Hraha Astraya Phat
SuvarBhuvarBhuvaromiti digvimokaha